[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านซับสิงโต
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบกรรมการสถานศึกษา
การประเมิน สมศ.รอบ 1
การประเมิน สมศ.รอบ 2
การประเมิน สมศ.รอบ 3
BEST (จุดเด่นของโรงเรียนบ้านซับสิงโต)

<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

>> รายการกิจกรรมทั้งหมด


 •  คุณครูดอดคอม
 •  วิชาการ.คอม
 •  บ้านไทยกู้ดวิว
 •  วัดผลจุดคอม
 •  กระดานดำออนไลน์
 •  โฮมเพจ ด.เด็ก
 •  สหวิชา.com
 •  SRITHAI.COM
 •  VIBOON.COM
 •  EDUZONE.COM
 •  Learn on the Internet
 •  รู้ไวเรื่อง IT ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
 •  เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 •  คลังข้อสอบ ทำข้อสอบ Online
 • แผนการสอนคอมพิวเตอร์
 •  โฮมเพจรายวิชาเกษตรกรรม
 •  โปรแกรมสอนคณิตศาสตร์
 •  แจกแผนการสอน
 •  บทเรียนการ์ตูน
 •  สื่อการสอนคอมพิวเตอร
 •  ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม
 •  
   
   

  รายงานจุดเน้น สพป.สก.1 >> จุดเน้นที่ 3

    จุดเน้นที่ 3
    จำนวนคนชม [ 1931]
  โพสต์เมื่อ : พุธ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
   

              

  จุดเน้นที่ 3  จัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

           

   

  จุดเน้นที่ 3

  จัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่อาเชี่ยนและประชาคมโลกใหม่

                  1. สภาพปัจจุบัน         

                  โรงเรียนบ้านซับสิงโต เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 84 คน มีครู 6 คน มีเขตบริการ 3 หมู่บ้านได้แก่  หมู่ที่6  หมู่ที่ 9  และหมู่ที่ 12  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  ทำไร่มันสำปะหลัง  ไร่อ้อย  สวนปาล์ม  ไร่ข้าวโพด  และ เลี้ยงสัตว์ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะให้ความสำคัญต่อการศึกษามากนัก แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยี  ก้าวไกลอย่างรวดเร็ว  หรือกล่าวได้ว่าเป็นยุคแห่งโลกที่ไร้พรมแดน  มีการสื่อสารถึงกันได้ทั่วโลก และเพื่อเป็นการเตรียมเข้าสู่ประเทศแห่งสมาคมอาเซียน  ทางโรงเรียนจึงได้สนองนโยบาย ของการจัดการศึกษาโดยจัดให้มีการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากล  มา ฝึกใช้สื่อสารกันเพื่อเตรียมเข้าสู่สมาคมอาเซียน  ประกอบกับอำเภอวังสมบูรณ์ ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีการพึ่งพาแรงงานจากประชากรของประเทศเขมร มีการติดต่อสัมพันธ์ค้าขายกัน  ดังนั้นจึงจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาเขมรเพิ่มอีก  1  ภาษา

                  2. สภาพปัญหา

                                  ในการจัดการเรียนการสอนพบกับปัญหามากมายหลายประการ ดังนื้

         2.1 นักเรียนขาดทักษะพื้นฐานด้านการออกเสียง ทั้งภาษาอังกฤษ  และภาษาเขมร

                      2.2  นักเรียนขาดแรงจูงใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น การไม่มีเป้าหมายของการเรียนเพื่อชีวิตในอนาคตทำให้ไม่สนใจใฝ่หาความรู้  ฯลฯ  เป็นต้น

      2.3  การจัดการเรียนการสอนของครู ควรมีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมกระบวนการ จัดการเรียน การสอน อย่างหลากหลายเพื่อ ที่จะดึงดูด  หรือเร้าใจ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน และมีความสุข

                     2.4  การจัดการศึกษา ถ้าได้รับการสนับสนุน ด้าน สื่อ /เทคโนโลยี /บุคลากร ที่มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองในวงการศึกษาของประเทศไทย

                      2.5   ผู้ปกครองมุ่งแต่จะทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว  จึงมีเวลาสำหรับเอาใจใส่บุตรหลานน้อยลง

                      2.6  ผู้ปกครองบางส่วนอายุมากแล้วต้องมาเลี้ยงบุตรหลาน  ที่พ่อแม่ขาดความรับผิดชอบ จึงเกิดมีช่องว่างระหว่างวัย รวมถึงมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมาประกอบกัน จึงยากต่อการปกครอง และทำให้นักเรียนไม่มีจิตใจ ที่ใฝ่อยากรู้ อยากเรียน

  3.1 พัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 5 ด้านดังนี้

                                  1) ความสามารถในการสื่อสาร โรงเรียนบ้านซับสิงโตจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 3 ภาษาคือ 1.ภาษาไทย  2. ภาษาอังกฤษ  3. ภาษาเขมร  โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้

                                                  - จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมฯ

  สุขศึกษา  ศิลปะ การงานอาชีพฯ  ภาษาอังกฤษ   อาเซียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                                                  - มีโครงการสอนภาษาอังกฤษ หน้าเสาธงยามเช้าทุกวันศุกร์

                                                  - มีโครงการรับนักเรียนที่เป็นชาวเขมรเข้ามาเรียนร่วมกับคนไทย         

                                                  - จัดกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการะระหว่างกลุ่มสาระต่างๆและประชาคม        

                                              อาเซียน

                                                       - จัดการประกวดโครงงานอาเชียน

                                                - มีการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆโดยใช้อินเตอร์เนต

                                     2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงบวกอย่างหลากหลาย  สนับสนุนให้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์  อย่างมีเหตุและผล  คิดแล้วทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  มากกว่าส่วนตัว

                                      3) นักเรียนความสามารถในการแก้ปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยฝึกให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหา  ต่างๆได้ อย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากบทเรียน  ที่มีการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์ จนเกิดทักษะที่ถูกต้องก่อนแล้ว  จึงนำไหใช้กับชีวิตจริง

                                   4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง และรับผิดชอบต่อสังคม  จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม ทุกขั้นตอน ฝึกให้มีอำนาจในตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็น  มีการยอมรับฟังและเคารพ ความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทุกวิชาทุกขั้นตอนที่มีโอกาส  ฝึกให้นั่งสมาธิอย่างจริงจัง จนนักเรียนมองเห็นคุณประโยชน์ของการเป็นคนมีสมาธิ มีสติ แล้วจะทำให้เกิดปัญญา

                                   5) นักเรียนมีความสมารถในการใช้ / เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้มีการสืบค้นความรู้ ทางอินเตอร์เน็ต  เทปวีดีทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  สนับสนุนในการสั่งซื้อหนังสือที่ดีและมีคุณค่า  มาบริการในห้องสมุด  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้เรียนรู้ภาษาอย่างหลากหลาย

                      3.2 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ  ตามหลักสูตรอย่างน้อย  8 ประการ เกี่ยวกับ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ / ซื่อสัตย์ สุจริต / มีวินัย / ใฝ่เรียนรู้  / อยู่อย่างพอเพียง / มุ่งมั่นในการทำงาน / รักความเป็นไทย / มีจิตสาธารณะ  และคุณลักษณะอื่นๆ  ที่สถานศึกษากำหนดให้สอดคล้องกับบริบท/จุดเน้นของตน

                     โรงเรียนบ้านซับสิงโตมีโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้

  1. อบรมหน้าเสาธง เช้า เย็น

  2. สวดมนต์ทุกวันสุดสัปดาห์

  3. พานักเรียนเข้าวัดทุกวันพระ ช่วงฤดูเข้าพรรษา

  4. พานักเรียนปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ บางโอกาสก็เข้าร่วมกับคณะนายอำเภอวังสมบูรณ์

  5. ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา และพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา ฯลฯ

  6. นำนักเรียนปฏิบัติธรรมร่วมกับฆราวาสที่มาถือศีล ที่วัดซับทรายทอง อำเภอวังสมบูรณ์

  4. ผลการดำเนินงาน

                    4.1. ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสมาคมอาเซียนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง 10 ประเทศ จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 100

                   4.2 นักเรียนมีพัฒนาการด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่นดีขึ้นร้อยละ 80

                     4.3 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ และ สามารถแก้ปัญหาเชิงบวกได้ ร้อยละ 60   

  ภาพกิจกรรมดำเนินงานสนองจุดเน้นที่ 3

  จัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่อาเชี่ยนและประชาคมโลกใหม่

   

      

  จัดทำหลักสูตร อาเซี่ยน ของโรงเรียนบ้านซับสิงโต

  แหล่งเรียนรู้สู่อาเชี่ยน

  ภาพกิจกรรมดำเนินงานสนองจุดเน้นที่ 3

  จัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่อาเชี่ยนและประชาคมโลกใหม่

   

  แหล่งเรียนรู้สู่อาเชี่ยน

       

  ภาพกิจกรรมดำเนินงานสนองจุดเน้นที่ 3

  จัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่อาเชี่ยนและประชาคมโลกใหม่

  แหล่งเรียนรู้สู่อาเชี่ยน

       

  จัดป้ายนิเทศในชั้นเรียน

       

  นักเรียนชาวกัมพูชามาเรียนร่วม จำนวน  7  คน   ช่วยสอนภาษาเขมรให้กับครูและเพื่อนๆ

  รายงานจุดเน้น สพป.สก.1 5 อันดับล่าสุด

        จุดเน้น1 21 / มี.ค. / 2556
        จุดเน้น2 21 / มี.ค. / 2556
        จุดเน้น3 21 / มี.ค. / 2556
        จุดเน้น4 21 / มี.ค. / 2556
        จุดเน้น5 21 / มี.ค. / 2556
  แสดงความคิดเห็น :

   

  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


  ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

  l สถิติการใช้งาน l


  เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 7 /03/2555
  WebSite:: http://www.zubsingto.com/

  โรงเรียนบ้านซับสิงโต
  Tel :: 081-7821461
  School E-Mail  :: info@yourweb.com

  Webmaster Zone!
  • เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
  • เข้าเช็ค Obec Mail
  • Team ! Help Online Support
  เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
  เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ